Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1         Toepasselijkheid

1.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle biedingen, transacties, overeenkomsten en andere rechtshandelingen waarbij 123bied.nl enerzijds en anderzijds gebruikers van de diensten van 123bied.nl betrokken zijn.          

1.2          Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit overeenkomsten voortgekomen deelovereenkomsten c.q. vervolgovereenkomsten.

1.3          Afwijking en/of aanvulling van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen.

1.4          Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de Gebruiker zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

1.5          Door registratie bij 123bied.nl verklaart de Gebruiker in te stemmen met de algemene voorwaarden van 123bied.nl en om onder de algemene Voorwaarden van 123bied.nl gebruik te maken van de diensten van 123bied.nl.

1.6          123bied.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Over het algemeen zal dit geschieden door het plaatsen van nieuwe, aangepaste voorwaarden op haar website. Wijzigingen treden 30 dagen na bekendmaking in werking, of op een ander tijdstip als dit in de bekendmaking wordt vermeld.

Artikel 2         Definities      
 

123bied.nl:     de website alsmede een handelsnaam van de onderneming Food International B.V.geregistreerd onder het KVK nummer: 66038545 en gevestigd te Deventer, Schonenvaardersstraat 16 a 7418CC waarmee de onderneming producten, arrangementen en diensten door middel van een digitale veiling aanbiedt en levert.

Gebruiker:      de gebruiker van 123bied.nl, tevens consument/koper van de door 123bied aangeboden producten, arrangementen en/of diensten, dan wel de (hoogste) bieder op een door 123bied.nl (digitaal) geveild product, arrangement of dienst.           

Aanbieder:      de feitelijke leverancier van het product, arrangement of dienst dat (die) Food International B.V. door middel van de door haar geëxploiteerde website 123bied.nl aanbiedt en levert, gebruikmakend van de diensten van de feitelijke leverancier.

Artikel 3         Registratie

3.1          Om als Gebruiker deel te kunnen nemen aan een veiling van 123bied.nl is registratie op de wijze zoals door 123bied.nl voorgeschreven verplicht.

3.2          Bij registratie dient door de Gebruiker zonder voorbehoud te worden ingestemd met de algemene voorwaarden en procedures van 123bied.nl.

3.3          De Gebruiker verbindt zich ertoe bij de registratie voor de veilingdiensten van 123bied.nl zijn correcte naam, adres en andere gevraagde gegevens te verstrekken. 123bied.nl is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens.

3.4          De Gebruiker verklaart en garandeert de identificatie- en adresgegevens volledig en naar waarheid te hebben opgegeven aan 123bied.nl.

3.5          De Gebruiker is verplicht om, in geval van wijzigingen in een of meer van de bij registratie doorgegeven gegevens, per ommegaand 123bied.nl van deze wijziging(en) op de hoogte te stellen.

3.6          Iedere Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruikersaccount en inloggegevens. Iedere Gebruiker dient de gegevens zorgvuldig te bewaren. De Gebruiker zal de gegevens in geen enkel geval doorgeven aan derden.

3.7          123bied.nl is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen als gevolg van de verstrekking van onjuiste gegevens of schade als gevolg van onzorgvuldig bewaren van de inloggegevens. De gebruiker vrijwaart 123bied.nl voor enige schade die door derden als gevolg van deze tekortkomingen of onzorgvuldigheid van Gebruiker is ontstaan.

3.8          Een registratie kan op elk moment middels opzegging door Gebruiker met onmiddellijke ingang worden beëindigd, onverminderd eventuele verplichtingen die voor de Gebruiker zijn ontstaan in de periode voorafgaand aan de beëindiging van een registratie en onverminderd bepalingen in deze algemene voorwaarden die ook na beëindiging van de registratie van kracht blijven.

3.9          Tot de persoonlijke gegevens die voor de registratie nodig zijn behoren naam, adres, telefoonnummer, emailadres en de inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord).

Artikel 4         Veiling      

4.1          Kennelijke verschrijvingen en drukfouten zijn niet bindend voor 123bied.nl noch voor de Aanbieder van het via de desbetreffende website te verkopen of te veilen product, arrangement of dienst.

4.2          De veilingdiensten van 123bied.nl zijn slechts toegankelijk voor de bij 123bied.nl geregistreerde Gebruiker, die op grond van de Nederlandse wetgeving gerechtigd is juridisch bindende overeenkomsten te sluiten. Onverminderd het voorgaande, zijn onze diensten nimmer bestemd voor minderjarigen of voor personen die van het gebruik van de dienst tijdelijk dan wel definitief zijn uitgesloten.

4.3          123bied.nl is bevoegd om naar eigen inzicht het gebruik van de veilingsite voor een Gebruiker te verbieden.

4.4          Zolang de veiling nog niet is begonnen kan de Aanbieder wijzigingen aanbrengen in het aanbod.

4.5          Ieder aanbod wordt gedaan onder de voorwaarde van beschikbaarheid, hetgeen betekent dat de Aanbieder niet gehouden is om aan de hoogste bieder de prestatie waarop deze recht heeft te leveren, indien die prestatie niet meer beschikbaar, leverbaar, dan wel uitverkocht is.

4.6          Bij onduidelijkheid over de inhoud/kwalificaties van een arrangement, dienst of product is de informatie van de Aanbieder leidend.

4.7          Ieder bod dat door een Gebruiker uitgebracht wordt, leidt tot een veilingovereenkomst tussen deze Gebruiker en 123bied.nl. Ieder hoogste bod leidt tot een (koop)overeenkomst tussen de Gebruiker en 123bied.nl. Door het uitbrengen van een bod gaat de Gebruiker akkoord met de boekings-, leverings-, huisregels en andere voorwaarden van de Aanbieder van het desbetreffende arrangement, product of dienst.

4.8          In het geval dat de algemene voorwaarden van de Aanbieder strijdig zijn met de algemene voorwaarden van 123bied.nl, zijn de algemene voorwaarden van 123bied.nl leidend.

4.9          De vijf laatste biedingen op een veiling worden op de website van 123bied.nl geplaatst, onder vermelding van gebruikersnaam, bieddatum en biedprijs.

4.10       123bied heeft het recht om in voorkomende gevallen of voor de gehele website winstlimieten in te stellen, dit uitsluiten ter beoordeling van 123bied.nl.

4.11       Indien daartoe dringende redenen bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van 123bied.nl, behoudt 123bied.nl zich het recht voor een veiling vroegtijdig te beëindigen.    

4.12       Gebruiker is zich ervan bewust dat de mogelijkheid bestaat dat hij door te bieden op een product, dienst of arrangement, meer betaald voor het product, dienst of arrangement dan dat deze waard is.

4.13       Er kan geboden worden vanaf € 0,01 Indien men bied op het aangeboden product, word het product telkens met € 0,01 verhoogd als men een bod uitbrengt op een aangeboden product, dienst of arrangement dan zal de veiling telkens met een aantal vooraf vastgestelde secondes worden verlengd.

4.14       In geval van een technische storing die van invloed is op (onderdelen van) de website, en waarvan de oorzaak buiten de macht van 123bied.nl ligt, worden de veilingen gepauzeerd en na de storing hervat. Eventuele veilingen die onterecht zijn gesloten worden nietig verklaard en de geplaatste biedingen worden geretourneerd.

Artikel 5         Bied-credits

5.1          Om te kunnen bieden op producten, diensten of arrangementen van 123bied.nl kan uitsluitend gebruikt gemaakt worden van bied-credits en voucher-credits.

5.2          Bied-pakketten en/of bied-credits kunnen worden gekocht op de website van 123bied.nl.

5.3          Bied pakketten, bied-credits en/of voucher-credits kunnen niet worden geretourneerd, noch kunnen zij te gelde worden gemaakt en uitbetaald.

5.4          Bied-credits vervallen niet door verloop van tijd, doch hebben een onbeperkte geldigheidsduur zolang de website van 123bied.nl bestaat en de website wordt gedreven in de huidige vorm.

5.5          Gebruiker bepaalt zelf en is zelf verantwoordelijk voor het aantal bied-credits dat hij aanschaft en gebruikt, indien Gebruiker zich de bied-credits niet kan veroorloven dient hij zich van de aanschaf hiervan te onthouden.

Artikel 6         ‘Koop nu’-functie

6.1          123bied.nl geeft geen wingarantie, met de ‘Koop nu’-functie geeft 123bied.nl de Gebruiker de mogelijkheid om alsnog tot verwerving van het gewenste product, arrangement of de dienst over te gaan.

6.2          Korting bij gebruik van de ‘Koop nu’-functie is € 0,40 per uitgebracht bod op het betreffende product, dienst of arrangement.

6.3          Met voucher-credits wordt in de ‘Koop nu’-functie geen korting verkregen, omdat voucher-credits gratis verkregen bied-credits zijn.

6.4          De ‘Koop nu’-functie is tot 24 uur na het sluiten van de veiling beschikbaar. De ‘Koop nu’-functie is niet beschikbaar bij ‘bied-credits’-veilingen. Dit zijn veilingen waarop bied-credits worden geveild.

Artikel 7         Nieuwsbrief

7.1          Als geregistreerd Gebruiker van 123bied.nl kunt u zich inschrijven als abonnee van de wekelijkse nieuwsbrief van 123bied.nl. Opzeggen voor deze nieuwsbrief kan via de opzegfunctie die in elke nieuwsbrief staat. Bij ieder ander communicatiemoment is tevens een mogelijkheid opgenomen om uw abonnement op te zeggen.

7.2          Door de inschrijving als abonnee van de nieuwsbrief van 123bied.nl gaat Gebruiker akkoord met door 123bied.nl vast te stellen voorwaarden voor die nieuwsbrief.

Artikel 8         Privacy

8.1          123bied.nl respecteert de privacy van de personen die zich bij 123bied.nl registreren en gebruik maken van de diensten.

8.2          Alle gegevens van natuurlijke personen worden behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

8.3          De door Gebruiker verstrekte gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend gebruikt voor het mogelijk maken van het gebruik van de diensten van 123bied.nl. Voor meer informatie wordt verwezen naar het privacy statement van 123bied.nl, welke te vinden is op de website.

8.4          123bied.nl stelt persoonlijke gegevens van de Gebruiker niet ter beschikking aan derden, met uitzondering van derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

8.5          123bied.nl behoudt zich het recht om haar klanten, die een bod hebben geplaatst, die zich hebben geabonneerd op de nieuwsbrief van 123bied, of die een account hebben geopend op 123bied te informeren over aanbiedingen en diensten van 123bied en de bij haar betrokken partners.

Artikel 9         Voorschriften

9.1          Medewerkers van Food International B.V. en aanbieders zijn niet gerechtigd om biedingen te plaatsen op de veilingen van 123bied.nl.

9.2          Het is de Gebruiker niet toegestaan om meerdere accounts te beheren en/of te registeren. Per huishouden en / of IP adres is één account toegestaan. Bij constatering van meerdere accounts, worden alle accounts direct geblokkeerd. Na constatering zal de desbetreffende Gebruiker worden geïnformeerd per email.

9.3          Deelname aan veilingen en transacties op 123bied.nl is uitsluitend toegestaan voor de Gebruiker die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

9.4          Ieder bod op een veiling is te allen tijde onherroepelijk, de betaalde bied-credits kunnen niet terug gevorderd worden.

9.5          Wanneer de Gebruiker het hoogste bod heeft uitgebracht is de Gebruiker niet verplicht om het gewonnen veiling product, dienst of arrangement af te nemen.

9.6          Samenspel geldt als fraude en is daarmee verboden.

9.7          Het overmatig belasten van de website 123bied.nl teneinde het biedingsproces te beïnvloeden geldt als fraude en is daarmee verboden.

9.8          Het is voor 123bied.nl onmogelijk om alle gegevens van de Gebruiker te controleren. De Gebruiker heeft zijn eigen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en zijn jegens 123bied.nl aansprakelijk voor schade die 123bied.nl en/of een eventuele derde lijdt en kosten die zij maakt als gevolg van aan een Gebruiker toe te rekenen onjuiste of onvolledige opgave van gegevens.

9.9          Gebruiker staat in voor zijn/haar bevoegdheid tot het sluiten van een overeenkomst c.q. het uitbrengen van een bod.

Artikel 10       Beveiliging

10.1       123bied.nl spant zich naar redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen.

10.2       De Gebruiker is jegens 123bied.nl gehouden om de computer en/of ieder ander apparaat waarmee de Gebruiker zichzelf toegang verschaft tot de website van 123bied.nl afdoende en zoals gebruikelijk te beveiligen tegen virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden die zich kunnen verspreiden via het Internet. Voorts dient Gebruiker voldoende (beveiligings)maatregelen te nemen om een ongeautoriseerd gebruik van zijn/haar wachtwoord en gebruikersnaam door derden tegen te gaan.

10.3       123bied.nl kan links naar andere veilingwebsites van derden bevatten. 123bied.nl heeft geen invloed op en is niet aansprakelijk voor(de informatie op) dergelijke websites.

Artikel 11       Geldigheid waardebon (voucher)           

11.1       Op een waardebon (voucher) die 123bied.nl per mail of middels een download aan de Gebruiker verstrekt kan een uitgiftedatum en/of een einddatum van de geldigheid worden vermeld.

11.2       Als een bepaalde periode of data is genoemd in  de aanbieding/veiling en op de voucher, bijvoorbeeld de vermelding van een bepaald weekend, een kerstarrangement, de herfstvakantie of een bepaald evenement  (zoals een concert), eindigt de geldigheid van de voucher zonder dat hiervoor een verdere mededeling is vereist aan het eind van de vermelde periode/datum of aan het einde van het vermelde evenement, tenzij anders bepaald.

11.3       Indien geen uiterlijke geldigheidsdatum of -duur in de aanbieding en/of op de voucher is vermeld, verstrijkt de geldigheid van de door 123bied verstrekte voucher uiterlijk één jaar na verzending van de bevestigingsmail, zoals bedoeld in artikel 12.1 van deze algemene voorwaarden.           

Artikel 12       Koop en Betaling

12.1       Wanneer de Gebruiker door het plaatsen van het hoogste bod de hoogste bieder van een veiling is geworden dan wel gebruik heeft gemaakt van de ‘koop nu’ functie, ontvangt deze Gebruiker een bevestigingsmail. Hierin staat hoe de afhandeling van de veiling/koop verder verloopt.

12.2       De betaling door Gebruiker zal via Food International B.V. lopen tenzij anders vermeld in de bevestigingse-mail die de Gebruiker ontvangt.

12.3       Bij betaling via Food International B.V. heeft Gebruiker de mogelijkheid uit verschillende betaalmethodes te kiezen. De betaalmethodes zijn iDeal, Creditcard, Paypal, MrCash en Paysafe card. 

12.4       Indien de betaling door Gebruiker niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden, dan wel niet heeft kunnen plaatsvinden als gevolg van een stornering, zal 123bied.nl het gewonnen of gekochte veilingproduct niet verzenden en is geen koop tot stand gekomen.

12.5       De betalingstermijn voor een gewonnen veilingproduct of voor het kopen van een veilingproduct is 7 dagen. En dient plaats te vinden op de wijze en in de valuta zoals in de bevestiging door 123bied.nl aangegeven tenzij anders overeengekomen.

12.6       Gewonnen of gekochte producten, diensten en/of arrangementen worden gekocht onder de opschortende voorwaarde dat deze binnen zeven dagen vanaf de melding dat het betreffende product is verworven, door de Gebruiker worden betaald. Blijft betaling binnen die termijn uit, vervalt het recht op koop.

12.7       De gebruiker die als hoogste bieder uit een veiling komt of de gebruiker die een veilingproduct wil kopen zijn niet verplicht de gewonnen, respectievelijk gekochte producten af te nemen.

Artikel 13       Premium Membership

13.1    De aanschaf van een premium account is niet terug te vorderen. Het premium account is maandelijks opzegbaar

13.2    123bied.nl behoudt zich ten alle tijden het recht om een premium membership van een gebruiker te annuleren of te wijzigen.

Artikel 14       Intellectueel eigendom     
 

14.1       Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten, diensten en arrangementen alsmede van de website inclusief de ontwerpen, programmatuur en documentatie, en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen 123bied.nl en de Gebruiker, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij 123bied.nl of de Aanbieder. De levering van producten diensten of arrangementen strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom.

14.2       De Gebruiker verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en/of arrangementen en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De Gebruiker zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de Gebruiker opgelegd.

14.3       De Gebruiker zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 123bied.nl de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen.

14.4       De Gebruiker zal aanduidingen van 123bied.nl of haar Aanbieders betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

Artikel 15       Aansprakelijkheid  

15.1       123bied.nl selecteert de Aanbieders met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

15.2       Onverlet het in artikel 14.1 genoemde staat 123bied.nl niet in voor de kwaliteit van het geleverde product, arrangement of geleverde dienst.

15.3       De Gebruiker die een klacht heeft over de kwaliteit van de desbetreffende dienst van de Aanbieder is gehouden eventuele uit het kwaliteitsgebrek voortvloeiende schade waar mogelijk te vermijden en zoveel mogelijk te beperken.

15.4       123bied.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen uit overeenkomsten, die redelijkerwijs buiten haar macht liggen.

15.5       Indien 123bied.nl aansprakelijk is voor schade als gevolg van een haar toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met de Gebruiker, zal haar aansprakelijkheid beperkt blijven tot ten hoogste het factuurbedrag van het geveilde product, arrangement of de dienst.

15.6       Alle veilingen zijn onder voorbehoud van technische storingen, waarvoor 123bied.nl geen aansprakelijkheid aanvaardt.

15.7       123bied.nl is niet aansprakelijkheid jegens de Gebruiker of ten opzichte van enige derde voor indirecte- of gevolgschade, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) verlies van gegevens, derving van winst, inkomsten of omzet, hoe ook veroorzaakt (voortvloeiend uit nalaten of handelen in strijd met deze veilingovereenkomst).

15.8       Zodra de Gebruiker een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens 123bied.nl heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Gebruiker gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze vermeende aanspraak jegens 123bied.nl schriftelijk aan 123bied.nl mede te delen, op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt het recht op schadevergoeding jegens 123bied.nl een half jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor 123bied.nl aansprakelijk is.

15.9       123bied.nl is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 123bied.nl is uitgegaan van door of namens de Gebruiker verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

15.10    123bied.nl is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

Artikel 16       Overmacht

16.1       123bied.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Gebruiker indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

16.2       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 123bied.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 123bied.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Aanbieder of van derden daaronder begrepen. 123bied.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) uitvoering van de opdracht verhinderd, intreedt nadat 123bied.nl haar verbintenis had moeten nakomen.

16.3       123bied.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 17       Klachten
 

17.1       In geval van een klacht is de Gebruiker verplicht om 123bied.nl en de Aanbieder alle informatie en medewerking te verlenen om de klacht op te lossen en de schade te beperken.

17.2       Een Gebruiker die een klacht heeft met betrekking tot de door 123bied.nl verrichte diensten of de op grond van de overeenkomst verschuldigde (koop)prijs, dient zijn klacht zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand na de datum waarop het hoogste bod is gedaan, volledig, gemotiveerd en duidelijk omschreven aan 123bied.nl kenbaar te maken.         

17.3       Klachten over tekortkoming in de uitvoering van het arrangement, over de accommodatie of over de desbetreffende dienst, dienen ter plaatse bij de feitelijke leverancier of dienstverlener zo spoedig mogelijk gemeld te worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dient de klacht overeenkomstig het in artikel 16 lid 2 bepaalde zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand nadat de tekortkoming is geconstateerd volledig, gemotiveerd en duidelijk omschreven bij de Aanbieder en 123bied.nl schriftelijk ingediend te worden.

Artikel 18       Retourneren

Het is in beginsel niet mogelijk voor een Gebruiker om gekochte producten te retourneren. 123bied heeft echter het recht om in voorkomende gevallen, dit naar beoordeling van 123bied, wel de mogelijkheid tot retournering aan een specifieke Gebruiker te bieden. De gebruiker aan eerdere retourneringen of retourneringen door andere Gebruikers geen rechten ontlenen.

Artikel 19       Uitsluiting en/of verwijdering

19.1       123bied.nl is gerechtigd een Gebruiker van de door 123bied.nl aangeboden diensten van het gebruik uit te sluiten en/of zijn account(s) te verwijderen, indien die Gebruiker in strijd met deze algemene voorwaarden handelt, die gebruiker het voor 123bied.nl onmogelijk maakt de door hem ingevulde gegevens op juistheid te controleren, indien die Gebruiker de eer of de goede naam van 123bied.nl aantast (al dan niet door gebruik van aanstootgevende of beledigende gebruikersnamen) of indien die Gebruiker de dienstverlening en/of onderneming van 123bied.nl op enigerlei andere wijze verstoort.

19.2       Eventuele tegoeden die op het moment van uitsluiting en/of verwijdering op een of meer van de verwijderde accounts staan, komen te vervallen. Door de betreffende Gebruiker reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 20       Ongeldigheid van een of meer bepalingen

20.1       De ongeldigheid van een bepaling uit de algemene voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden.

20.2       Indien en voor zover een bepaling uit de algemene voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar mocht zijn, verbinden partijen zich alsdan om de niet-verbindende bepaling(en) te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de niet-verbindende bepalingen.

Artikel 21       Toepasselijk recht en forumkeuze         

21.1       Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

21.2       Geschillen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.

21.3       Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, en welke niet behoren tot de competentie van de sector kanton van de arrondissementsrechtbank, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement.

Artikel 22       Taal algemene voorwaarden

De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden vormt de enige authentieke tekst. Bij afwijking tussen de Nederlandse tekst en een vertaling in een buitenlandse taal prevaleert de Nederlandstalige tekst.

Artikel 23       Contact

Voor vragen, klachten of problemen kan contact worden opgenomen met 123bied.nl per e-mail via het volgende e-mailadres: [email protected]

 

 

© 2021 123bied.nl. Alle Rechten Voorbehouden.